MENU

NNa začátku stojí Váš příběh...

Komunikační postup naší Mobbing Free poradny obsahuje několik fází. Na počátku stojí příběh, se kterým nás oslovíte. Co v něm nejlépe uvést a jaké budou další kroky se dozvíte níže v popisu jednotlivých fází.

Ctíme diskrétnost každé osoby i případu. Nejmenujeme, nezveřejňujeme, spolupracujeme a snažíme se jít objektivní cestou.

Z případů, se kterými se nejčastěji setkáváme, připravujeme anonymní případové studie. Snažíme se nejen pomoci obětem, ale také motivovat firmy k činům.Jde nám především o veřejný zájem a společnou motivaci tuto situaci přenastavit a vytvořit zdravé pracovní prostředí, kde lidskost a vzájemný respekt nebudou ničím neobvyklým.

Komunikační postup

Náš komunikační postup obsahuje čtyři fáze.

1. Klient osloví poradnu se svým příběhem.
2. Poradna doporučí klientovi jak se v tomto případě zachovat a jaké poslat materiály, aby byla šikana identifikována.
3. Klient musí sestavit inventuru útoků, kde popisuje faktické údaje a dokladuje šikanózní chování na pracovišti. Obvykle je s klientem proveden i telefonický rozhovor, chat nebo osobní rozbor situace.
4. Klient získá psychickou podporu, individuální přístup a poradenství, jak se v jeho dané situaci zachovat. K případům přistupujeme se vším respektem - neexistuje jednotné řešení, každý případ je něčím specifický a vyžaduje individuální přístup. Snažíme se také zjistit příčiny mobbingu a co je za tím (někdy osobní důvody, jindy snaha ničit, korupce či rivalita apod.)
5. Poradna provede analýzu situace, detailně prostuduje inventuru útoků, diagnostikuje či vyvrátí šikanu na pracovišti, která musí splňovat určitá kritéria včetně délky trvání.
6. Následně je připravena vhodná komunikační strategie, která je s klientem vzájemně procházena, jsou detailně diskutovány všechny kroky a možné reakce okolí, mobberů, vedení apod. Klient se pak v klidu a určitém časovém rozmezí rozmyslí a rozhodne, kterou cestou se vydá. Obvykle dostane oběť na výběr několik variant, kterými se dá z našeho úhlu pohledu situace řešit a podle odezvy v zaměstnání postupně pokračujeme v anti-mobbingových aktivitách. V každém případě postupujeme opatrně a našim hlavním záměrem je psychická pohoda a bezpečí klienta.
7. Klient se s naší podporou případě pokouší situaci řešit uvnitř firmy sám. Pokud se na to cítí, hovoří s kolegy, hledá oporu u spolupracovníků, vedení, rodiny, poradny apod. Upozorní mobbera na nesouhlas s jeho chováním. Toto však není u některých případů možné a s mobberem nelze komunikovat přímo ať už z důvodů strachu, odvety či jiných důvodů. Pokud však není šikana v pokročilém stádiu daří se situaci zamezit hned v počátcích. Tady však musíme potvrdit naši teorii nevědomého mobbera (mobber si není vědom do jaké míry svým chováním spolupracovníkovi ubližuje a po zvědomění a pochopení situace oběti takového chování zanechá a hledá jiné komunikační cesty, které jsou pro protějšek přijatelné – nejedná se však o patologické mobbery a hráče).
8. V případě, že klient není schopen situaci řešit sám, oslovuje poradna vedení, přímého nadřízeného klienta či člověka, který je zodpovědný v rámci oddělení či firmy za pracovní podmínky. Komunikujeme především přímo se zástupci firem,na které nám oběť poskytne kontakt.
9. Písemně upozorníme na možnou vztahovou patologii a žádáme o prošetření šikany Obvykle sestavíme žádost o prošetření šikany na pracovišti, informujeme o problematice a situaci ve společnosti, vyjmenujeme klientem zmiňovanou vztahovou poatologii či formy šikany, přiložíme základní informace a doporučíme anti-mobbingové aktivity. Tuto žádost píšeme buď anonymně nebo po dohodě s klientem uvedeme i jeho jméno. Bez klientova souhlasu a úprav žádost neposíláme ani nejmenujeme. Diskrétnost a bezpečnosti klienta jsou pro nás na prvním místě.
10. Upozorňujeme na citlivost tématu a na důsledky, které mohou firmu i oběť po nešetrném zacházení s informacemi postihnout. Diskrétnost je samozřejmostí a upozorňujeme na to i všechny zúčastněné. Jde nám především o smírčí řešení těchto záležitostí především na interním firemním poli.
11. U některých firem se komunikace daří a chtějí spolupracovat. Například formou přednášek, stanov nebo mediace. Některé firmy šikanovaného či mobbera přeřadí či upozorní na neférové aktivity a jasně se k situaci postaví. Takových firem je však málo.
12. Hodně firem na dopisy ani nereaguje. Nicméně zaměstnanci vždy vypovídají, že i to mělo efekt a situace se zlepší nebo na nějakou dobu uklidní. Někde se však může situace i zhoršit a tady je to na velmi uvážlivých postupech a intenzivní společné práci klienta s poradnou.
13. Jednotlivé následné kroky a antimobbingové aktivity přizpůsobujeme aktuálnímu dění ve firmě nebo podle dalšího chování mobbera. Klient je pro nás prioritou.
14. Poradna je k dispozici klientovi v těžkých situacích, které v zaměstnání prochází, před pohovorem, poradou, kde se daná situace řeší. Při ataku od kolegů či nadřízeného.
15. Pokud je zaměstnanců ve firmě více, shromažďujeme postupně od všech data pomocí e-mailů a telefonních rozhovoru, které písemně zaznamenáváme. Oběti i svědci šikany jsou obeznámeni s problematikou a jejich výpovědi musí splňovat kritéria inventury útoků.
16. Po takovém souhrnu se pokoušíme s firmou vyjednávat či navrhnout zaměstnancům postupy, které by umožnili posunout komunikaci dále. Někdy je k jednání firmou přizván i mobber a tady se situace obvykle otáčí, neboť i osoby, které jsou považovány za šikanující se cítí být obětí šikany. Proto je důležitý nezávislý a objektivní pohled a i proto doporučujeme provést firmám v prvních fázích vztahový audit a šikanu řádně prošetřit. Obvykle bývá za šikanozním chováním tzv. Skrytá agenda, nevědomé chování, neřešený konflikt, korupce apod.
17. V případě, že firma nereaguje nebo situaci popírá doporučujeme klientovi obrátit se na inspektorát práce či nadřízený subjekt, který by se k situaci také postavil a pomohl ji řešit. Poradna se v případě nutnosti obrací také na mateřskou společnost v zahraničí nebo na zřizovatele či nadřízený orgán - opět s žádostí o pomoc v řešení situace.
18. V případě, že se klient rozhodne odejít ze zaměstnání a chce i přesto na situaci upozornit, posíláme zaměstnavateli po odchodu oběti informační dopis s žádostí o prošetření či přehodnocení přístupu šikany na pracovišti s doporučenými antimobbingovými a preventivními opatřeními.